Vše o nákupu Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   I.1 Elektronická evidence tržeb
   I.2 Obecná ustanovení
II.  HMOTNÝ PŘEDMĚT KOUPĚ (tištěná kniha, nosič CD, DVD apod.)
   II.1 Uzavření kupní smlouvy
   II.2 Způsob platby, způsob dodání, náklady na dodání
III. ELEKTRONICKÉ KNIHY A AUDIO MP3 KE STAŽENÍ
   III.1 Uživatelský účet  (e-knihy a audioknihy)
   III.2 Stahování elektronických knih a audioknih
   III.3 Uzavření smlouvy a platební podmínky (e-knihy a audioknihy)
   III.4 Autorská práva – licence  (e-knihy a audioknihy)
   III.5 Reklamace,  práva z vadného plnění  (e-knihy a audioknihy)
IV. ODPOVĚDNOST ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
V. UKONČENÍ SMLOUVY
VI. REKLAMACE (MIMO E-KNIHY, AUDIOKNIHY)
VII. PRODEJ KNIH S MECHANICKÝMI VADAMI
VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
IX. SDĚLENÍ PRODÁVAJÍCÍHO KUPUJÍCÍMU PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.ikarmel.cz
V platném znění od 1. 3. 2017.

          I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1 Elektronická evidence tržeb

(povinné oznámení podle Zákona o evidenci tržeb 112/2016 Sb., § 25, odst. a)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

I.2 Obecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Karmelitánské nakladatelství s.r.o., IČ: 63906953, DIČ: CZ63906953 se sídlem Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Městkého soudu v Praze – oddíl C, vložka 262219 (dále jen „prodávající“ nebo „KNA“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupujícím“) vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který provozuje prodávající na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ikarmel.cz.

Kupujícím může být podnikatel nebo spotřebitel.

Spotřebitelem je myšlen každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek každá osoba, která smlouvu/y uzavírá v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Předmětem koupě ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek může být:

 • hmotný předmět koupě obsažený v nabídce prodávajícího (zejména tištěná kniha, CD nosič, DVD nosič apod.)
 • elektronická kniha (dále jen „e-kniha“) – e-knihou se rozumí digitální ekvivalent tištěné knihy, časopisu, sborníku apod.
 • audiokniha (dále jen „audiokniha“) – audioknihou se zde rozumí zvukový záznam díla nebo přednesu zpřístupněný kupujícímu v prostředí internetu, označený v nabídce prodávajícího „audio MP3 ke stažení“. Audiokniha na CD je zde považována za hmotný předmět koupě.

Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s obsahem všeobecných obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením všeobecných obchodních podmínek.

Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Prodávající může znění všeobecných obchodních podmínek měnit či doplňovat.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“).

          II.  HMOTNÝ PŘEDMĚT KOUPĚ (tištěná kniha, nosič CD, DVD apod.)

II.1 Uzavření kupní smlouvy

Kupující má možnost objednat předmět koupě (zboží, elektronický obsah) formou odeslání elektronické objednávky prodávajícímu. Při uzavírání smlouvy distančním způsobem kupující na formuláři umístěném na webu prodávajícího učiní elektronickou objednávku tak, že po registraci své osoby označí předmět koupě na objednávkovém formuláři (vloží do košíku vybrané zboží) a doplní veškeré údaje na formuláři uvedené (formulářem požadované). Vyplněný formulář kupující odešle formou elektronické objednávky prodávajícímu. Před odesláním závazné objednávky, má kupující právo zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil a případně je měnit (tedy jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady). Odesláním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky, cenu za předmět koupě, náklady spojené s dodáním zboží. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník KNA, ať už přímo v knihkupectví nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce

Řádně učiněná objednávka odeslaná prodávajícímu je považována za návrh smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající odešle neprodleně na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Součástí objednávky je potvrzení ze strany kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.

 

II.2 Způsob platby, způsob dodání, náklady na dodání

Kupující se může s podrobnými informacemi týkajícími se možností způsobů platby, způsobů dodání a nákladů na dodání seznámit na webové stránce www.ikarmel.cz v částech označených: „Způsoby dopravy“ a „Způsoby platby“.

Kupující akceptuje tyto platební podmínky, podle kterých může zaplatit zejména následujícími způsoby: platba dobírkou, platba při převzetí na odběrném místě, on-line platba prostřednictvím platební brány GoPay (metody platby: platební kartou, bankovním převodem), platbou na fakturu.

Kupující akceptuje, že výběrem způsobu platby a dodání souhlasí i s úhradou ceny dopravy.

Dodací podmínky

K odevzdání předmětu koupě kupujícímu, které je zasíláno kupujícímu prostřednictvím dopravce, dojde v okamžiku, kdy mu ho dopravce předá. Prodávající informuje kupujícího e-mailem o tom, že zboží bylo předáno dopravci k přepravě.

Není-li výslovně ujednáno, jak má být předmět koupě zabalen, zabalí prodávající předmět koupě podle zvyklostí, případně způsobem potřebným pro ochranu věci. Stejným způsobem zabalí prodávající předmět koupě pro přepravu.

V případě, že se vyskytnou jakékoliv problémy s doručením zásilky, případně nebyla-li zásilka doručena kupujícímu vůbec, může kupující kontaktovat zákaznickou linku +420 230 233 591 nebo +420 731 633 355 nebo e-mailem na adrese zasilky@kna.cz.

Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít. V případě, že bude zboží z důvodu na straně kupujícího nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo v kupní smlouvě dohodnuto, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným, či náhradním doručením.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, že je obal zboží neporušený. V případě, že kupující zjistí závady, oznámí toto přepravci. Kupující není povinen zboží převzít, jedná-li se o poškození obalu většího rozsahu.

část s elektronickými knihami a audioknihami bych vložil až v momentě, kdy budeme tyto produkty nabízet na e-shopu;

          III. ELEKTRONICKÉ KNIHY A AUDIO MP3 KE STAŽENÍ

Tato část VOP upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím jako poskytovatelem služby a kupujícím jako uživatelem, která souvisejí s poskytováním a využíváním digitálního obsahu v nehmotné formě, zejména stažené z www.ikarmel.cz.

Uživatelem může být jen právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právnímu jednání, která má zřízen uživatelský účet na webových stránkách prodávajícího.

Službou se rozumí úplatné zpřístupnění obsahu tzv. „e-knihy“ nebo tzv. “audioknihy“ poskytovatelem služby uživatelům pro jejich osobní potřebu prostřednictvím internetu, případně jinou elektronickou cestou a poskytnutí práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto všeobecných obchodních podmínek.

E-kniha a audiokniha jsou specifikovány výše v obecných ustanoveních a výkladech pojmů těchto VOP.

Poskytovatel služby nabízí a poskytuje službu na webových stránkách www.ikarmel.cz (dále jen „web“), které provozuje.

III.1 Uživatelský účet  (e-knihy a audioknihy)

Uživatel je oprávněn využívat služby poskytovatele uvedené na webu pouze za předpokladu, že má zřízen tzv. „uživatelský účet“. Uživatelský účet zřídí poskytovatel služby uživateli na základě registračních údajů, které mu uživatel uvedl. Poskytovatel služby po provedení registrace sdělí uživateli jeho unikátní přihlašovací jméno a heslo, které jsou předpokladem pro užívání uživatelského účtu. 

Uživatel se zavazuje údaje sdělované poskytovateli služby aktualizovat.

Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby žádným způsobem nenese odpovědnost za užití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou.

Uživatel se zavazuje v případě zneužití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou tuto skutečnost neprodleně písemně nahlásit poskytovateli služby. Po obdržení takové informace zablokuje poskytovatel služby uživatelský účet.

Uživatel bere na vědomí, že ve vztahu k poskytovateli služby je zavázán i z úkonů provedených za použití jeho přihlašovacího jména a hesla třetí osobou.

Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení závazků vyplývajících ze smluvního vztahu s poskytovatelem služby včetně těchto všeobecných obchodních podmínek je poskytovatel služby oprávněn odstoupit od smlouvy s uživatelem a omezit uživateli přístup k uživatelskému účtu. Zejména je poskytovatel oprávněn omezit přístup k uživatelskému účtu v případě, kdy uživatel neoprávněně jakkoliv zasahuje do autorských práv nebo činí kroky směřující k narušení technické ochrany elektronických knih nebo audioknih. V případě, kdy dojde k odstoupení od smlouvy po zaplacení ceny a před stažením zaplacené e-knihy, vrátí poskytovatel služby cenu na účet uživatele.

Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby je oprávněn přerušit bez náhrady přístup k uživatelskému účtu za účelem provedení nutných oprav či údržby jeho hardwarového a softwarového vybavení. 

III.2 Stahování elektronických knih a audioknih

Stažením elektronické knihy a audioknihy  se rozumí úplatné zhotovení rozmnoženiny díla v elektronické podobě za použití uživatelského účtu v souladu s udělenou licencí pro konkrétní dílo.

Uživatel bere na vědomí, že čtení e-knih a poslech audioknih je podmíněn existencí konkrétního software  a hardware, který je u každého jednotlivého zboží uveden v popisu zboží umístěném na webových stránkách e-shopu. Poskytovatel služby není odpovědný za nemožnost stažení díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho stažení.

Uživatel bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že e-knihy nabízené poskytovatelem služby jsou šifrované s ochranou Adobe DRM nebo nešifrované s vodoznakem. Jakýkoliv zásah či pouhý pokus o zásah do uvedených či obdobných způsobů ochrany je považován v souladu s platnými právními předpisy za porušení zákona ze strany uživatele a poskytovatel služby užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového jednání.

Uživatel je oprávněn při využívání služeb poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a to zejména tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení poskytovatele služeb, aby nebylo zasahováno do práv ostatních uživatelů, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k webu. Nedovoleným jednáním ze strany uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu poskytovatele služby. 

Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za provoz veřejné datové sítě ani stav jeho programového či hardwarového vybavení.

Uživatel není oprávněn e-knihy tisknout ani kopírovat a to ani jejich část, je zakázán převod e-knihy do jiného formátu.

III.3 Uzavření smlouvy a platební podmínky (e-knihy a audioknihy)

Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které poskytovatel služby poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách uživateli výše specifikovanou službu, dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena za stažení objednané e-knihy nebo audioknihy na účet poskytovatele služby. Uživatel je oprávněn stáhnout e-knihu nebo audioknihu až po připsání ceny na účet poskytovatele služby.

Uživatel zaplatí cenu za objednanou e-knihu nebo audioknihu na účet poskytovatele služby nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla objednávka doručena poskytovateli služby. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet poskytovatele služby, objednávka bude poskytovatelem služby považována za zrušenou, s čímž uživatel výslovně souhlasí.

Výše ceny včetně DPH vztahující se k jednotlivým e-knihám a audioknihám je uvedena vždy u každého díla.

Cena za stažení díla zahrnuje poplatek za jeho užití v závislosti na rozsahu poskytnuté licence. 

III.4 Autorská práva – licence  (e-knihy a audioknihy)

Uživatel bere na vědomí, že e-knihy a audioknihy nabízené na webu poskytovatele služby jsou díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn staženou e-knihu či audioknihu užít jiným způsobem, než který je uveden v udělené licenci vymezené vždy konkrétně u každé stahované e-knihy a audioknihy. Uživatel zejména není oprávněn užívat e-knihu a audioknihu jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí ji dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám, není-li v licenci uvedeno jinak. Poskytovatel služby uděluje licenci bez územního omezení, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak. 

Uživatel dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webu jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.

Uživatel bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

III.5 Reklamace,  práva z vadného plnění  (e-knihy a audioknihy)

Uživatel je oprávněn reklamovat e-knihy a audioknihy

 • vyplněním on-line reklamačního formuláře – tato možnost je určena pouze pro registrované zákazníky
 • zasláním reklamace e-mailem – e-mail musí obsahovat číslo objednávky, zboží, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů
 • telefonicky na tel. čísle +420 230 233 591
 • poštou -  zasláním vyplněného reklamačního listu na adresu: Karmelitánské nakladatelství s.r.o., zákaznický servis,  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu předmětu prodeje potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

V případě uplatnění práv z vadného plnění postupuje uživatel dle článku „Odpovědnost za jakost při převzetí a práva z vadného plnění“ těchto všeobecných obchodních podmínek.

          IV. ODPOVĚDNOST ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Odpovědnost prodávajícího za jakost je stanovena zákonem. Upravují ji zejm. ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku a dále též podpůrně (tj. není-li některá otázka přednostně upravena v rámci zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě) některá z obecných ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku ohledně práv z vadného plnění.

Dle § 2161 občanského zákoníku prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Dle § 2165 občanského zákoníku je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Ustanovení § 2165 občanského zákoníku se nepoužije:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

Dle § 2169 občanského zákoníku platí, že:

 • nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 • neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.“
 • uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil.

          V. UKONČENÍ SMLOUVY

Kupující - spotřebitel (dle definice uvedené v článku 1. těchto VOP), má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů.  Toto právo nemá kupující v případě dodání e-knih a audioknih, jelikož se jedná o dodání digitálního obsahu (§ 1837 písm. l) občanského zákoníku).

Kupující je tímto informován, že není oprávněn odstoupit od smlouvy (dle § 1837 občanského zákoníku), jedná-li se o smlouvu:

 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 

Lhůta na odstoupení od smlouvy běží:

 • v případě jednorázové dodávky ode dne převzetí zboží
 • v případě smlouvy, kdy je zboží dodáváno po částech (tj. v případě, kdy je předmět kupní smlouvy objednán jednou objednávkou, ale je dodáván v několika zásilkách), ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
 • v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Kupující - spotřebitel musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy vyrozumět prodávajícího formou písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. Kupující může použít vzor prohlášení, který nalezne na www.ikarmel.cz. Prohlášení doručí kupující prodávajícímu poštou na adresu Karmelitánské nakladatelství s.r.o., zásilková služba, Thákurova 3, Praha 6, 160 00 nebo e-mailem na adresu zasilky@kna.cz. V případě využití vzorového formuláře potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě kupujícímu jeho přijetí.

Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, je povinen prodávajícímu předmět koupě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy doručit osobně nebo zaslat na adresu:

Karmelitánské nakladatelství s.r.o., zásilková služba, Thákurova 3, Praha 6, 160 00

Vracené zboží je kupující povinen zabalit tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, jejímž plněním je pravidelná opakovaná dodávka zboží nebo opakované poskytování služeb a část plnění již byla bezvadně poskytnuta, je kupující povinen uhradit část ceny, odpovídající řádně poskytnutému plnění.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle mu prodávající přijaté peněžní prostředky na určený bankovní účet, složenkou, nebo v případě, že kupující zboží uhradil kartou, vrátí je prodávající na kartový účet kupujícího, a to nejpozději do 14-ti dnů od doručení předmětu koupě prodávajícímu.

V případě, kdy je kupujícím podnikatel a kupní smlouva byla uzavřena v rámci jeho podnikatelské činnosti, lze odstoupit od smlouvy, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.

          VI. REKLAMACE (MIMO E-KNIHY, AUDIOKNIHY)

Podrobné informace o postupu při reklamaci nalezne kupující na www.ikarmel.cz

Reklamovat předmět koupě může kupující

 • vyplněním on-line reklamačního formuláře – tato možnost je určena pouze pro registrované zákazníky
 • zasláním reklamace e-mailem na adresu zasilky@kna.cz – e-mail musí obsahovat číslo objednávky, zboží, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů
 • telefonicky na tel. čísle +420 384 420 295
 • poštou - zasláním vyplněného reklamačního listu na adresu: Karmelitánské nakladatelství s.r.o., zásilková služba, Thákurova 3, Praha 6, 160 00.

Reklamovaný předmět koupě doručí kupující prodávajícímu kompletní. Jestliže bude reklamace oprávněná, uhradí prodávající kupujícímu náklady spojené se zasláním předmětu koupě (složenkou či na účet dle dohody).

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly, se známkami neoprávněného zásahu do přístroje apod.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Každá reklamace je zaznamenána a registrovanému kupujícímu je přístupná na stránkách knihkupectví v sekci „Můj iKarmel“, kde je náhled na aktuální průběh řešení a vyjádření prodávajícího.

          VII. PRODEJ KNIH S MECHANICKÝMI VADAMI

Prodávající nabízí na svých webových stránkách v oddělení „Poškozené knihy“ mechanicky poškozené tištěné knihy, jejichž vada nebrání užívat knihu k určenému účelu (dále jen „poškozené knihy“).

Prodávající prodává poškozené knihy za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné knihy.

Kupující bere na vědomí, že vybere-li si knihu v oddělení „Poškozené knihy“, bude mít kniha mechanickou vadu (tj. bude poškozena) a cena za takovou knihu bude již cena snížená oproti ceně obvyklé.

Kupující bere na vědomí, že mu v případě koupě mechanicky poškozené knihy nenáleží právo z vadného plnění, pro které byla cena snížena a ustanovení § 2165, tj. právo kupujícího uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí, se nepoužije.

          VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující (uživatel) bere na vědomí, že akceptací těchto VOP vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

Kupující – uživatel - souhlasí s tím, aby poskytovatel služby zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem).

Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle §11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle §5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:

 • Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě.
 • Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterou má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.
 • Kupující má právo přístupu k vlastním osobním údajům a právo na jejich opravu.
 • Kupující může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele služby. Vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů uživatele nemá poskytovatel služby možnost řádně zajistit poskytování služeb ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek, bere uživatel na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je poskytovatel služby oprávněn zrušit uživatelský účet uživatele a registraci na jeho webu.

Podmínky ochrany osobních údajů. Dokument ke stažení  zde.

          IX. SDĚLENÍ PRODÁVAJÍCÍHO KUPUJÍCÍMU PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu § 1810 a následující občanského zákoníku obdržel od prodávajícího před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:

 • totožnost prodávajícího, popř. telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj
 • označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností;
 • cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků;
 • způsob platby a způsob dodání plnění;
 • náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány;
 • údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv;
 • údaje o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou;
 • údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření;
 • údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou prodávajícímu známy, nebo u nichž lze očekávat, že by mu mohly být známy.

Kupující odesláním objednávky dále potvrzuje, že ve smyslu § 1820 a následující občanského zákoníku obdržel od kupujícího před uzavřením smlouvy distančním způsobem jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby
 • údaje o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována
 • v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat
 • v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná
 • v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou, nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby
 • podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, lze-li ho využít, jakož i formulář na odstoupení od smlouvy
 • údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou,
 • údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,
 • jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení zanikne,
 • údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

          X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem) se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.

Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.